Welcome to inibaloi.com!

Si Apo Shiyos i makanemnem nonta emin na inpaisolat to nonta bayag da; isonga epateg ira sotan shi pengitosho maypangkhep nonta pamati, tan sotan pay i mengipa-amta ni nankolangan tayo, tan sotan pay i mengitoshong son si-khatejo shi panmaptengan tayo. Sotan met laeng i mengilteg ni tayo kepanbibiyag ni inakhew, say maytotop shi piyan nen Apo Shiyos. Sajay i inpasing nen Apo Shiyos, say si-khatejon too to, enshin polos i tayo pankodangan, tan say esagana kiton ontolong shi angken nganton kasapolan ni eshom. -2 Timothy 3:16-17

DOWNLOAD IBALOY NEW TESTAMENT HERE!!!! AVAILABLE FOR ANDROID AND FEATURE PHONES!!!

 

This website inibaloi.com is for all Ibaloy people. May the Word of God renew our minds and transform our lives!

Available in this site are the Ibaloy New Testament and other Scripture products. You can also check updates about the Ibaloy Scripture Translation Project here.

I want to watch the Ibaloy Jesus Film

Map