Copyright/Mebedin na mecontact

Sajay ya site ket inhost ni Inibaloi Scripture Translation Team

Para shi eshom pay ya impormasyon pangkhep niyay ya site, pansolat kayod shi shagemoran@gmail.com

No enshi eshom ma naynote ono naysolat, emin na copyright ni naypalaw shiyay ket nayngaran shi Inibaloi Scripture Translation Team.

The Inibaloi Bible is from SIL.